Human Resources


İK - Politikamız EN


Aidiyet, karşılıklı güven ve insana değer veren şirket kültürümüz insan kaynakları 

politikamızın temelidir. Kalıcı rekabet üstünlüğünün gelişmiş ve nitelikli işgücüyle 

oluşacağına duyduğu inançla en önemli sermayenin insan olduğuna inanan 

Pek Civata’nın İnsan Kaynakları Politikası bizi bugünden yarına taşıyacak 

girişimci, yeniliğe açık, dinamik bir ekiple sürekli kendini geliştiren personellerle 

beraber çalışmaktır.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI’NDA İK POLİTİKAMIZ


Pek Civata, İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve 

işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz. Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve 

işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana 

verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. 

Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte 

ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.


Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?


Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb kayıtları, Kan grubu, 

Telefon Numarası , Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, 

Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları vb.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?


Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;


4857 sayılı İş Kanunu,

5510 Sayılı SSGSK Kanunu,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6098 Sayılı Borçlar Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği, 

Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,

Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,

İstatistiksel Çalışmalar için,

Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,

Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere

kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.


Kişisel verilerin toplanma yöntemi;


Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde 

tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi 

ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.


Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?


Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen 

düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği 

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri 

almakla mükelleftir. 


Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?


Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır.


KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?


KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?


Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;


Mail yolu ile [email protected] mail adresine KVKK İK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)

Yazılı olarak ise KVKK İK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.


Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?


Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.